Kløvertunet, eldrebolig

KLØVERTUNET

Kløvertunet ligger i tilknytning til Gjerdrum Bo- og behandlingssenter, og drives med frivillig innsats av Sanitetsforeningen.

Anlegget består av 18 eldreboliger oppført på 1980- og 1990-tallet. Bebyggelsen består av lave bygninger i én etasje, med slak takvinkel. Området har potensial for fortetting. Prosjektet omfatter utfylling med 3 nye eldreboliger, og et felleshus. I tilbyggene videreføres en del trekk fra eksisterende bebyggelse, men det bringes samtidig inn nye elementer for å gi større variasjon. Takvinkel og panelkledning videreføres. Som taktekking og på skrå frontvegger benyttes båndtekking. Form og materialbruk er her tenkt å gi et visuelt brudd i den lange og lave husrekken. Felleshuset har tilsvarende utforming med pulttak og en skrå frontvegg, men bygges i to etasjer og vil utgjøre et synlig samlingspunkt i området.

3 NYE OMSORGSBOLIGER OG FELLESHUS

Sted  Gjerdrum
Areal  298 m² BRA
Status  Ferdigstilt 2013
Oppdragsgiver  Stiftelsen Kløvertunet
Type prosjekt  Byggesøknad, detaljprosjektering, gjennomføring

Kløvertunet
Illustrerte fasader og plan. Bilder fra felleshus under bygging og bolig. Foto: Felix Arkitekter AS