Semsveien 51-55/ Elvehagen

Det er behov for sentralt beliggende leiligheter i Asker kommune.
Tomta ligger sentralt til med gode buss-, gang- og sykkelforbindelser til Asker sentrum. Denne sentrumsnære beliggenheten og behovet for leiligheter tilsier en relativ høy utnyttelse og effektiv arealbruk, samtidig som viktige bokvaliteter skal ivaretas.

Det eksisterende bygget på tomta forutsettes revet og forretnings-driften relokalisert, slik at det kan bygges boliger. Bebyggelsen er tilpasset terrenget og omgivelsene omkring, i form og materialitet. Nærheten til Askerelva gir planområdet et grønt preg som skal gjenspeiles i utomhusarealene som opparbeides for boligene. Askerelvas kantsone skal rehabiliteres, og eksisterende trær skal bevares. Bekken som krysser planområdet gjenåpnes, og vil være et identitetsskapende landskapselement i uterommet. Gangveien langs Askerelva skal være offentlig tilgjengelig, og kombineres med inngang til boligene.

Bebyggelsen er delt opp i tre bygningsvolumer i 3-5 etasjer, og har 36 leiligheter med parkering i kjeller.

En utbygging av boliger og tilhørende utomhusanlegg på planområdet vil gi hele området et løft og bidra til et variert boligtilbud i området, som er nært både natur og sentrum.

NYE BOLIGER VED ASKERELVA

Areal   ca 6600 m2 tomteareal
Status  Reguleringsplan vedtatt, rammesøknad
Oppdragsgiver  Semsveien 55 AS
Type prosjekt  Boliger

Elvehagen
Planavgrensning og 3D-illustrasjoner fra sør, øst og felles takterrasse (Pilares/Elvehagen).