Johan Scharffenbergs vei 91-93

3D-perspektiver, snitt, fasader

3D-perspektiver av Felt B1 og B2. Snitt og Utomhusplan av hele Johan Scharffenbergs vei 91-93

Johan Scharffenbergs vei 91-93, 3D-perspektiver, snitt, fasader