3D-perspektiv av Felt B1 og B2

JOHAN SCHARFFENBERGS VEI 91-93

Området rundt Skullerud T-banestasjon har over tid endret seg fra jordbrukslandskap til et blandingsområde med mye næringsbebyggelse, i hovedsak preget av kontorbygg og lager. Det pågår nå en fortetting med boliger omkring T-banestasjonen, som på sikt kan bidra til transformasjon og bymessig utvikling.

Intensjonen med reguleringsplanen er å endre eiendommens reguleringsformål, slik at den kan utvikles som boligområde. Eiendommen består av et kontorbygg og et lagerbygg. Forslagsstiller ønsker å opprettholde kontorvirksomheten i kombinasjon med boliger og barnehage, samt mulighet for noe forretningsarealer.

Det planlegges å rive eksisterende lagerbygg og bygge ny boligbebyggelse. Ved etablering av forretninger kan bygget åpnes i den eksisterende fasaden mot Olaf Helsets vei, slik at
forretnin­gene her bidrar til aktivitet rundt torget som er etablert ved stasjonsområdet.

FLERFUNKSJONELT BOLIGOMRÅDE
PÅ SKULLERUD

Areal ca 17 000 m2
Status Reguleringsplan vedtatt 2016
Oppdragsgiver BAJ AS
Type prosjekt Reguleringsplan

3D-perspektiver, snitt, fasader
3D-perspektiver av Felt B1 og B2. Snitt og Utomhusplan av Johan Scharffenbergs vei 91-93