Industriveien illustrasjon

Industriveien

Det er planlagt en fortetting av sentrumsområdet i Spikkestad, slik at Spikkestad kan utvikles til stasjonsby med en mer bymessig utforming. Planforslaget følger opp kommunens intensjoner og viser en utbygging av 51 boenheter, fordelt på 21 rekkehus og 30 leiligheter i to boligblokker.

Blokkbebyggelsen anlegges på et platå mot veien i nord, mens rekkehus plasseres i det skrånende terrenget. Bebyggelsen er orientert mot sørvest og har et stort, sammenhengende tun for lek og uteopphold sentralt plassert for alle boligene. Rekkehusene planlegges med varierende høyder i 2-3 etasjer og flatt tak, for å sikre et variert taklandskap med store takterrasser og grønne tak. Typologien og strukturen resulterer i en tett og lav bebyggelse for rekkehusområdet, som sammen med blokkbebyggelsen gir en harmonerende overgang mellom kulturlandskapet og den mer urbane sentrumsbebyggelsen som planlegges for Spikkestad.

BOLIGBYGGING NÆR STASJONSOMRÅDET I SPIKKESTAD

Areal ca. 8000 m2 BRA-bolig.
Status Prosess stoppet etter offentlig ettersyn
Oppdragsgiver Rondane Eiendom AS
Type prosjekt Reguleringsplan

Industriveien illustrerte perspektiver
Illustrasjoner: Felix Arkitekter AS