Vinter i Haneborgenga

Haneborgenga

I Frogn kommune er planforslag for nye boliger på Haneborgenga vedtatt.  Statens vegvesens planer for ny fylkesvei 152 med planlagt byggestart i 2016, gjør at det blir vesentlig mindre trafikk forbi planområdet. Planområdet ligger i randsonen til et vidstrakt kulturlandskap, og det eksisterende villaområdet med store ubebygde arealer skal fortettes.

Bebyggelsen tilpasses terrenget, og det planlegges for en variert boligtypologi med leiligheter, rekkehus og eneboliger. Boområdet planlegges med store, bilfrie fellesarealer og ivaretar gangforbindelser.

FELTUTBYGGING I FROGN

Areal  ca. 21 400 m2 tomteareal
Status  Reguleringsplan vedtatt 2016
Oppdragsgiver  Hasselbakken kontor AS
Type prosjekt  Reguleringsplan

Sommer i Haneborgenga
Illustrasjon: Felix Arkitekter AS