Bjertnes planavgrensning

Bjertnes

Det er forventet en befolkningsvekst i Nittedal i årene som kommer, og det skaper et behov for flere boliger i kommunen.
I følge vedtatt kommuneplan skal utbygging skje ved fortetting og utvidelse av tettstedene, der Rotnes skal ta hovedtyngden.

Planområdet avgrenses mot sør av Bjertnes videregående skole, mot vest av sentralidrettsanlegget, mot nord av Stasjonsveien og mot øst av RV 4 samt eksisterende bebyggelse på Berget. Tomta har en sentral beliggenhet, nær barnehage, barne- og ungdomsskole, Rotnes Bruk, Nittedal stasjon og Mosenteret.

Trafikkstøy fra RV4 tilsier en tung blokkbebyggelse langs byggegrensen i øst, som skjermer for felles uteareal og avtrappet bebyggelse i vest. Løsningen gir solinnfall fra syd og vest. Bebyggelsen grupperes slik at det dannes to «tun» eller halvåpne gårdsrom med skjermede lekeplasser.

Planen muliggjør en trinnvis utbygging med høy utnyttelse samtidig som det tas tilbørlig hensyn til eksisterende eneboligbebyggelse innenfor planområdet. Det er sendt inn rammesøknad for 1. byggetrinn som utgjør 4 boligblokker med tilsammen 94 leiligheter.

BOLIGBEBYGGELSE I NITTEDAL

Sted  Bjertnes, Nittedal
Areal  ca. 16 390 m² BRA
Status  Vedtatt reguleringsplan 2015, rammesøknad
Oppdragsgiver  Bjertnes AS
Type prosjekt  Bolig, regulering, byggesak, prosjektering

Bjertnes Perspektiv
Perspektiv sett fra sørvest