Ammerudveien 105

Tomten er på ca. 3 daa, beliggende i krysset mellom
Ammerudveien og Ammerudgrenda i bydel Grorud. Tomten ligger også i et krysningspunkt mellom ulike typer blokk- og småhusbebyggelse, mellom atriumhusene og høyblokkene som er karakteristisk for Ammerud. Den nærmeste og mest umiddelbare referansen er en 4‑etasjes teglblokk som skiller seg ut fra resten av den etablerte bebyggelsesstrukturen i området når det gjelder plassering, skala og byggehøyde. Naboblokken i syd kan sammen med ny bebyggelse utgjøre en mer definert struktur på hjørnetomta i skjæringspunktet mellom småhus og blokker, og de kryssende veiene.

Eksisterende bebyggelse skal rives og det skal oppføres en lamellblokk i 5 etasjer, plassert parallelt og i høyde med naboblokken i syd. Sammen med eksisterende blokk på naboeiendommen dannes det et halvåpent, men skjermet gårdsrom. Det er en markant knaus med trær og grønn vegetasjon langs tomtens vestside mot Ammerudveien, som delvis kan bevares. Knausen vil skjerme for trafikkstøy fra Ammerudveien. Leilighetene får hovedorientering mot gårdsrommet.  Parkering er i garasjekjeller under bebyggelsen.

30 LEILIGHETER I BLOKK

Sted  Ammerud, Oslo
Areal  ca. 2500 m² BRA
Status  Reguleringsplan vedtatt 2016, rammetillatelse gitt 2017
Oppdragsgiver  Arja Eiendomsutvikling AS
Type prosjekt  Bolig, regulering, prosjektering, byggesak

Utomhusplan