illustrasjon

Nabovarsel

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID                                        PLANID 279 – DETALJREGULERINGSPLAN FOR BERGET NITTEDAL KOMMUNE

«Detaljreguleringsplan for 14/2 mfl. Bjertnes», planID 258 vedtatt 31.08.2015 skal endres. Planen skal endre navn til «PlanID 279 – Detaljregulering for Berget». Innholdet i planen skal i hovedsak videreføres, herunder formål, utnyttelse og høyder, plassering av bebyggelse, krav til utearealer og parkering, med videre. Planen skal suppleres med endringer i bestemmelser og plankart som ivaretar trinnvis utbygging i større grad enn gjeldende plan. Det skal inn reguleringsbestemmelser som sikrer ønsket rekkefølge på utbygging av bebyggelse, veier og fellesarealer. Bestemmelsen i gjeldende plan vedrørende urbant jordskifte tas ut av planen. Gjeldende reguleringsplan oppheves ved vedtak av den nye planen.

Det bes om at skriftlige innspill sendes innen 12. april til firmapost(at)felixark.no

Planavgrensning

20180118_planinitiativ

Referat – oppstartsmøte – detaljreguleringsplan for Bjertnes – planID 258