Skullerud - Drone foto

Skullerud

Skullerud er et område i utvikling. Med kollektivterminal og kort reisevei til sentrum, og umiddelbar nærhet til Østmarka og dalen ned mot Østensjøvannet, har Skullerud grunnleggende gode stedskvaliteter.  Skullerud har ingen styrende bebyggelsesstruktur for fremtidig utvikling, det er et konglomerat av former uten innbyrdes slektskap, først og fremst næringsbygg av svære dimensjoner som fyller opp i landskapsrommet og kappes om oppmerksomheten. Området domineres i tillegg av utflytende parkeringsplasser, og barrierer i form av T-bane og høyspentlinje. De siste årene har en omforming og fortetting som ledd av konvertering til bolig- og sentrumsfunksjoner pågått, der sentrale deler av Skullerud er under omregulering og utbygging. Utfordringen er å utvikle en ny, bymessig struktur. Et mål for byutviklingen på Skullerud bør være å utnytte de ressursene som allerede er tilstede, der funksjoner som bolig, kontorer og næring etableres side om side slik at man kan legge til rette for byliv. Stasjonsområdet gir høy gjennomstrømning av mennesker til og fra jobb, hjem og fritidsaktiviteter. Med den sentrale beliggenheten nær en godt fungerende kollektivterminal, kan Skullerud utvikles til å bli et bærekraftig bolig- og sentrumsområde.

Felix Arkitekter AS har vært sentrale i utviklingen av Skullerud.

Skullerud
Skullerud Torg I, II og III. Foto: Rolf Bækkevold

Skullerud Torg I og II, Skullerud Torg III

Andre nettsteder:
Skullerudtorg.no