Grønlandsleiret 73

Grønlandsleiret 71 barnehage

REGULERINGSPROSESS

Felix Arkitekter bistod oppdragsgiver i prosessen med detaljreguleringen av Grønlandsleiret 71-73 som ble gjennomført av EBY. Reguleringsplanen for Hollenderkvartalet ble vedtatt i 2012. Planen åpner for en etterlengtet oppgradering og utvikling av dette kvartalet mellom Grønlandsleiret og Schweigaardsgate i Oslo. Som i store deler av Gamlebyen for øvrig skjuler det seg antikvariske kulturminner under bakken. Under Grønlandsleiret 71-73 ligger restene av Nonneseter kloster, et anlegg fra middelalderen.
I bakgården ligger en bevaringsverdig verkstedbygning. Antikvariske hensyn har derfor satt strenge begrensninger på inngrep og bygging.

I utgangspunktet var utbyggingsmulighetene i Grønlandsleiret 71-73 nokså begrenset. Mot gata kunne det bare bygges et mindre areal, mens resten var skissert som åpent grøntområde.

Vårt idéutkast viste en overbygging av den antikvariske forbudssonen med et boligbygg på søyler. Dette la vi fram for Riksantikvaren, som umiddelbart stilte seg positiv til å få fullført kvartalet med en sammenhengende fasaderekke. Konseptet økte boligpotensialet på eiendommen med 50%, en utnyttelse som ble nedfelt i reguleringsplanen for Hollenderkvartalet.

4-AVDELINGS BARNEHAGE

Felix Arkitekter prosjekterer nå en 4-avdelings barnehage i bakgården på Grønlandsleiret 71. Eksisterende bebyggelse består av en hovedbygning i mur mot gaten, og en verkstedbygning i bakgården hvorav den nordre delen er verneverdig.

Hovedbygningen mot gaten rives, og her planlegges oppført et boligbygg i 7 etasjer. Barnehageprosjektet omfatter de to bakgårdsbygningene. Den nordre bakgårdsbygningen som er regulert til bevaringsformål, planlegges restaurert i henhold til planbestemmelsene og retningslinjer fra byantikvaren, men bruksendringen til barnehage forutsetter en del inngrep i fasaden for å sikre tilstrekkelig dagslys og utsyn.

For Grønlandsleiret 71-73 opparbeides utomhusanlegget i sammenheng med et felles grøntanlegg hvor det legges opp til sambruk for hele kvartalet. Barnehagen får en egen takterrasse hvor det planlegges en takhage med pergola og glasstak, plantekasser og lekeutstyr for roligere aktiviteter.

Areal  ca. 676 m² BRA
Status  Under gjennomføring
Oppdragsgiver  Daimyo AS
Type prosjekt  Bistand regulering til boliger og
prosjektering/ byggesak for barnehage

Grønlandsleiret73_hoved_2014-06-13

Grønlandsleiret 73
3D av boligbygg og fasader av barnehagen